Projekt
CRP-Kyber22

Usilujeme o posílení spolupráce veřejných vysokých škol.

O projektu Oblasti projektu Partneři

O projektu

Projekt CRP-Kyber22 usiluje podobně jako jeho předchůdce CRP-Kyber21 o posílení spolupráce veřejných vysokých škol.

V souvislosti s postupující digitalizací se účinná ochrana před kybernetickými útoky stává kritickým předpokladem pro spolehlivé fungování všech institucí, vysoké školy nevyjímaje. Již řadu let sledujeme dramatický celosvětový nárůst kybernetických bezpečnostních hrozeb a bohužel i úspěšně provedených útoků, kdy se některé z nich týkají i České republiky. Žádná organizace, uživatelská skupina či sektor nejsou těchto vysoce nebezpečných rizik ušetřeny.

Hlavní cíl spočívá v posílení zejména praktické spolupráce veřejných vysokých škol, ale také v sourodém zapojování technologií podporujících zavedení systému řízení bezpečnosti, budování společné znalostní báze a bezpečnostních politik, ale také v osvětě a vzdělávání různých akademických skupin, nastavení pokročilého zabezpečení prostředí MS365, a analýze právních dopadů změn v legislativě týkající se kyberbezpečnosti.

Jednotlivé oblasti projektu

Procesní aspekty systému řízení bezpečnosti informací

Oblast je zaměřená na zmapování funkčních procesů systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) na veřejných vysokých školách (VVŠ), a na vytvoření doporučení pro nástroje a technologie na podporu zavedení SŘBI a SŘKB v organizaci typu VVŠ. Dále se také zabývá rozvojem a nasazením nástroje pro prevenci a praktické testování uživatelů v oblasti sociálního inženýrství.

Ing Jiří Richter

Rektorát ČVUT – odbor pro kvalitu a informační systém

Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 / B-708
e‑mail:

 

Bezpečnostní politiky

Náplní této oblasti je vytvořit návrh bezpečnostních politik pro klíčové oblasti veřejných vysokých škol (VVŠ), a následně tyto politiky implementovat na jednotlivých VVŠ.

Ing Jiří Slanina

Rektorát a celouniverzitní útvary UPa - Oddělení správy systémů a sítí, Referát informační a kybernetické bezpečnosti

Studentská 95 - budova R
532 10 Pardubice
e‑mail:

 

Osvěta a vzdělávání - bezpečnost lidských zdrojů

Oblast se zabývá osvětou uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti, skrze přípravu tří specializovaných modulů, zaměřených na vybrané cílové skupiny: vyšší management VŠ, administrativa VŠ, vědecká komunita.


 

Integrace technicko-personálních opatření kyberbezpečnosti

Oblast zkoumá potřeby procesních, organizačních, technologických, datových, ekonomických a legislativních podmínek pro zřízení a provozování sdíleného pracoviště SOC (Security Operations Center) pro prevenci, detekci, analyzování a řešení kyberbezpečnostních incidentů. Dále se také zaměřuje na ustanovení Fóra manažerů kybernetické bezpečnosti veřejných vysokých škol jako trvalé platformy pro operativní komunikaci, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti strategického řízení kybernetické bezpečnosti na vysoké škole, a na vypracování doporučení pro zadávací dokumentaci a realizaci bezpečnostních auditů ICT/IS. V neposlední řadě náplní této oblasti je provedení penetračních testů vybraných významných informačních systémů (VIS) u jednotlivých spoluřešitelských organizací podle jejich aktuálních potřeb, a vytvoření pokročilého zabezpečení prostředí MS 365 v prostředí vysoké školy.

Ing Karel Šimeček, Ph.D.

IT/AV specialista - Oddělení datové analytiky a reportingu VŠE, vedoucí oddělení - Oddělení datové analytiky a reportingu VŠE

Centrum informatiky
Pracoviště Žižkov
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 - Žižkov
e‑mail:

 

Legislativa a právní podpora

Náplní této oblasti je analyzovat právní úpravy a dopadů právní úpravy v oblasti kybernetické bezpečnosti (KB) na prostředí veřejných vysokých škol, a identifikovat dobrou praxi v oblasti KB v prostředí veřejných vysokých škol s ohledem na požadavky legislativy.


 

Hlavní koordinátor

Odborný garant

Kontaktní formulář


Máte dotazy a nevíte na koho se přesně obrátit? Neváhejte nás kontaktovat skrze tento formulář.

Partneři a zapojené školy

Hlavní koordinátor


 

Řešitelé


 

Externí partneři


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info